Romske organizacije in društva

 
 


Organiziranost pripadnikov romske etnične skupnosti 
 

Izkušnje pri delovanju s pripadniki romske skupnosti so pokazale, da prizadevanja državnih organov in občin niso dovolj uspešna, če Romi v te dejavnosti tudi sami niso aktivno vključeni. 

Z Zakonom o romski skupnosti (ZRomS-1) je bil 20. 6. 2007 ustanovljen Svet romske skupnosti Republike Slovenije. Naloge sveta so okvirno določene že z zakonom in so: obravnavanje vprašanj, ki se nanašajo na interese, položaj in pravice romske skupnosti; dajanje predlogov in pobud pristojnim organom; spodbujanje dejavnosti za ohranjanje romskega jezika in kulture; spodbujanje in organiziranje kulturne, informativne, založniške in druge dejavnosti, pomembne za razvoj romske skupnosti; razvoj in ohranjanje stikov z romskimi organizacijami v drugih državah., ki predstavlja interese romske skupnosti v razmerju do državnih organov in je oseba javnega prava. Svet sestavlja 21 članov, od tega 14 predstavnikov Zveze Romov Slovenije in 7 predstavnikov romskih skupnosti v mestnih/občinskih svetih tistih samoupravnih lokalnih skupnosti, ki jih določa zakon, ki ureja področje lokalne samouprave.  
Podrobneje so delovanje sveta in njegove naloge opredeljene s Poslovnikom Sveta romske skupnosti Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 94/2007).
ZRomS-1 tudi določa, da lahko svet daje Državnemu zboru RS, Državnemu svetu RS, Vladi RS, drugim državnim organom, nosilcem javnih pooblastil in organom samoupravne lokalne skupnosti predloge, pobude in mnenja v zadevah iz svoje pristojnosti, ti organi pa morajo pridobiti predhodno mnenje sveta, kadar sprejemajo ali izdajajo predpise in druge splošne pravne akte, ki se nanašajo na položaj romske skupnosti.

Do ustanovitve Sveta romske skupnosti Republike Slovenije, je Zveza Romov Slovenije predstavljala krovno organizacijo romske skupnosti. Po ustanovitvi Sveta je Zveza ohranila del svojih funkcij (predstavništvo Romov do države in drugih organizacij) pod okriljem Sveta ter svoje dejavnosti usmerila v organiziranje Romov in ustanavljanje romskih društev kot tudi v kulturne in izobraževalne dejavnosti. 

Do leta 2012 je ustanovljenih že vsaj 68 romskih društev. Romska društva delujejo v 23 občinah (Murska Sobota, Novo mesto, Velenje, Maribor, Krško, Puconci, Rogašovci, Tišina, Črnomelj, Kočevje, Semič, Metlika, Kuzma, Ljubljana, Črenšovci, Dobrovnik, Cankova, Lendava, Trebnje, Turnišče, Ribnica, Grosuplje, Piran). Del rormskih društev je povezanih v osrednjo organizacijo – Zvezo Romov Slovenije. Zveza Romov vse bolj aktivno deluje kot usmerjevalec in koordinator aktivnosti romskih društev, vsako leto pripravlja romske tabore in kulturne prireditve. Leta 2007 je Zveza Romov Slovenije pridobila dodatne prostore za njeno delovanje v Novem mestu.

Po določbah Statuta Zveze Romov Slovenije je bil dne 21. 11. 2002 v Murski Soboti, na seji predsedstva Zveze Romov Slovenije in v prisotnosti večine izvoljenih romskih svetnikov ustanovljen »Forum romskih svetnikov«. Forum romskih svetnikov je delovno telo pri Zvezi Romov Slovenije in pomeni način in obliko povezovanja romskih svetnikov.  


Športna društva

 

Zap. št. Matična številka Ime društva Občina sedeža društva Sedež
društva
 1. 1389734000 Športno -
kulturno društvo
"Romi" Pušča
Murska Sobota Nova ulica 3,
Pušča
 2. 1395572000 Romska športna zveza Slovenije
Pušča
Murska Sobota Nova ulica 3,
Pušča
3. 1395637000 Športno društvo Škorpijon Pušča Murska Sobota Glavna ulica 66,
Pušča
4. 1151347000 Športno društvo NK Pušča Murska Sobota Ulica ob kapelici 49,
Pušča 
5. 4019270000 Romsko društvo Ciganos's Murska Sobota Glavna ulica 68,
Pušča
6. 5138647000 Strelsko društvo Ali Kardoš Černelavci Murska Sobota Glavna ulica 49,
Pušča
7. 4023188000 Društvo športnih avtomobilov Pušča Black Angels Murska Sobota Nova ulica 14,
Pušča
8. 4010922000 Romsko športno
društvo Kamenci
Črenšovci Ulica Prekmurske
čete 140, Črenšovci
9. 4014421000
Športno društvo Roma Vanča vas
Tišina
Vanča vas 65B,
Vanča vas
10. 1395246000 Strelsko društvo »Tarča 007« Vanča vas
Tišina
Vanča vas 62B,
Vanča vas
11.   5797993000 Športno društvo Asfalt Borejci Tišina Borejci 51 ,
Borejci
12. 5200725000 Nogometni klub Roma
Tišina
Vanča vas 58A,
Vanča vas


Društva za pomoč ljudem
 

Zap. št. Matična številka Ime društva Občina sedeža društva      Sedež društva 
 13.  1394622000 Prostovoljno gasilsko društvo Pušča Murska Sobota Bela ulica 18, Pušča
         

 

 

Kulturna in umetniška društva  
Zap. št. Matična številka Ime društva Občina sedeža društva Sedež
društva
 14. 5946590000 Zveza Romov
Slovenije
Murska Sobota Ulica arhitekta
Novaka 13,
Murska Sobota
15. 5993113000 Občinsko romsko društvo Zeleno vejš Rogašovci Serdica 114,
Serdica
16. 5941946000 Romsko društvo Romani union Murska Sobota Ulica arhitekta
Novaka 13, Murska Sobota
17.
1151339000 Romsko društvo Čapla Tišina Vanča vas 67B, Vanča vas
18.
1394347000
Romsko kulturno društvo Zelena Dolina
Puconci
Dolina 33A, Dolina
19.
1393880000
Romsko društvo Somnakuni čerhenja Občine Cankova
Cankova
Gornji Črnci 24, Gornji Črnci
20.
2220407000
Romsko društvo Ređina - Občina Lendava
Lendava
Slovenska ulica 19,
Dolga vas
21.  1163507000 Romsko društvo Romano Jilo Občine Lendava Lendava Slovenska ulica 27,
Dolga vas
22.
1128531000
Romsko društvo Romano drom
Trebnje
Hudeje 26, Hudeje
23.
1183354000
Kulturno romsko društvo Vešoro
Črnomelj
Lokve 30,
Lokve
24.
1394983000
Romsko kulturno in turistično društvo Pušča
Murska Sobota
Bela ulica 28, Pušča
25. 1395106000 Romsko društvo "Rasto" Murska Sobota Glavna ulica 47, Pušča
26.
 
1389637000 Romsko društvo Pušča Murska Sobota Glavna ulica 54, Pušča
27. 5941318000 Romsko društvo Zelenu dombu Puconci Puconci 80, Puconci
28. 4016599000 Romsko izobraževalno kulturno-turistično društvo Černelavci Murska Sobota Kranjčeva ulica 21, Černelavci
29. 4029232000 Romsko kulturno, turistično, športno društvo Amari bas-Naša sreča Vanča vas-Borejci Tišina Vanča vas 67A, Vanča vas
30. 4032446000 "Gitamo-m" - romsko društvo gomilica Turnišče Gomilica 58B, Gomilica
31.
4027256000
Občinsko romsko društvo Romano vodji
Črenšovci
Ulica Prekmurske čete 140, Črenšovci
 32. 1163361000 Romano Pejtaušago - Romsko društvo Kamenci
Črenšovci
Ulica Prekmurske čete 140,
Črenšovci
33. 5942179000 Društvo Romov Pomlad Ribnica Ribnica Goriča vas 3A
34.
1053612000 Romsko društvo Romano vozo Velenje Šaleška cesta 19a, 3320 Velenje
35.
1183206000 Romsko društvo Roma Semič Semič Štefanov trg 9
Semič
36.
 1163426000 Romsko društvo Dobrovnik  Dobrovnik Dobrovnik 297
Dobrovnik


 
Društva za varstvo okolja, gojitev in vzrejo rastlin in živali
Zap. št. Matična številka Ime društva Občina sedeža društva Sedež
društva
37.
1151061000
Kinološko društvo "Roma" Vanča vas - Borejci
Tišina
Vanča vas 62, Vanča vas
     
 
 

 
Stanovska društva

Zap. št. Matična številka Ime društva Občina sedeža društva Sedež
društva
38. 4002083000 Romski akademski klub Murska Sobota Čopova ulica 28, Murska Sobota
 
39.
 
1151665000
Društvo za razvoj kulture in glasbenega izobraževanja romske populacije - Nevo "di" Murska Sobota Trubarjev drevored 4, Murska Sobota
 40. 4039866000 Društvo upokojencev Pušča "Roma" Murska Sobota Bela ulica 28,
Pušča
     

 
Nacionalna in politična društva

Zap. št. Matična številka Ime društva Občina sedeža društva Sedež
društva
41.
1047841000
Romsko društvo Romano Pralipe
Maribor
Partizanska cesta 12, Maribor
42.
1153277000
Romsko društvo Kham Metlika
Metlika
Rosalnice 84, Rosalnice
43.
1183702000
Zveza romske skupnosti v Sloveniji - Bele krajine, Dolenjske
Črnomelj
Trg svobode 3, Črnomelj
44.
1395327000
Romsko društvo Iskrive zlate iskrice Občine Kuzma
Kuzma
Kuzma 66,
Kuzma
45.
1437399000
Romsko društvo Romano anglunipe bodočnost
Maribor
Koroška cesta 5, Maribor
46.
1672029000
Romsko društvo Čhavora - Krško
Gorenja vas pri Leskovcu
Gorenja vas pri Leskovcu 1A
47. 1171135000 Romsko društvo maj Kočevje Trata XIV 36, Kočevje
48. 1171615000 Romani rat Kočevje Trata XIV 36, Kočevje
49.
1183184000 Romsko društvo Rom Črnomelj Črnomelj Lokve 60,
Lokve
50. 1395289000 Romsko športno kulturno društvo Mladost Murska Sobota Gorička ulica 104, Černelavci
51.
1207369000 Romsko društvo Amala Ljubljana Nusdorferjeva ulica 17, Ljubljana
52.
1212826000
Romsko društvo Madara Ljubljana Ljubljana Rojčeva ulica 15, Ljubljana
53.
2199599000
Romsko društvo Romi gredo naprej
Grosuplje
Veliko Mlačevo 1A, Veliko Mlačevo
54.
2102838000
Romsko društvo Romano veseli
Novo mesto
Pot v gaj 24, Novo mesto
55.
2103354000
Kulturno - informacijsko društvo Romano Pralipe
Ljubljana
Litijska cesta 81A, Ljubljana
56.
2103770000
Društvo Romski informacijski center Slovenije - Anglunipe
Ljubljana
Linhartova cesta 13, Ljubljana
57.
4006046000
Združenje Forum romskih svetnikov Slovenije
Cankova
Cankova 25, Cankova
58.
4015185000 Romsko kulturno društvo Narcisa
Cankova
Cankova 91,
Cankova
59.
4016467000
Romsko kulturno društvo Pertoča
Rogašovci
Pertoča 131, Pertoča
60.
2103095000 Romsko društvo Cigani nekoč - Romi danes Novo mesto Stranska vas 51A, Stranska vas
61.
4019270000 Romsko društvo Ciganos's Murska Sobota Glavna ulica 68, Pušča
62.
4035267000
Evropska romska zveza - European Roma Union - Europakri Romani Unia
Murska Sobota Ulica arhitekta Novaka 13, Murska Sobota
63.
 4020626000 Zveza romskih skupnosti Umbrella - Dežnik Ljubljana Litijska cesta 81A, Ljubljana
64.
 4030826000 Romsko kulturno raziskovalno društvo Korak Puconci Zenkovci 93, Zenkovci
65.
4024966000
Romsko društvo kolo
Krško
Drnovo 93,
Drnovo
66.
4031156000
Medobčinsko romsko društvo primorske MRO DADA
Piran
Trubarjeva ulica 42, Piran
 67.  4047559000 Občinsko romsko društvo Romano ritmo Kočevje  Kočevje Željne 36, 
Kočevje

 
Ostala društva
Zap. št. Matična številka Ime društva Občina sedeža društva Sedež
društva
68.
4046897000
Društvo Gele roma - Odšli so Romi
Črnomelj
Lokve 30,
Lokve
 
 
 
 
 

 
Seznam društev je nastal s pomočjo  iskalnika društev (Ministrstvo za notranje zadeve Republike Slovenije), v katerem lahko najdete vsa društva, registrirana v Republiki Sloveniji, in podružnice tujih društev v Sloveniji.

 
Seznam je še v izdelavi. 

Aktualne novice
Delavnica: Dekada romskega svetnika
Inštitut za narodnostna vprašanja pripravlja v petek, 7. 11. 2014, ob 9. uri v dvorani Državnega sveta, zaključno delavnico z naslovom Dekada romskega svetnika. Osrednji govorec bo dr. Milan Brglez, predsednik Državnega zbora Republike Slovenije.
več...
Rezultati lokalnih volitev 2014
Na portalu Lokalne volitve 2014 lahko spremljate rezultate lokalnih volitev .
več...
4. Mednarodna konferenca Romano Kher
V četrtek, 25. septembra 2014 bo organizirana  4. Mednarodna konferenca Romano Kher. Konferenca bo potekala  v hotelu Diana (Murska Sobota), z začetkom ob 9. uri.   
več...