Svet Evrope

 
 
 
 
Svet Evrope (Council of Europe – CoE)
 
1) Evropska konvencija o varstvu človekovih pravic in temeljnih svoboščin popravljena v skladu s spremembami Protokola 11, (Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms as amended by Protocol No. 11), odprta za podpis 4. novembra 1950, popravljena v skladu s spremembami P11 je v veljavi od 1. novembra 1998.
 
Dostop do celotnega dokumenta v angleščini:
 
Dostop do celotnega dokumenta v slovenščini:
 
Nekateri pomembni členi:
 
14. člen prepoveduje diskriminacijo in zagotavlja uživanje pravic in svoboščin, določenih s to Konvencijo, vsem ljudem brez razlikovanja glede na spol, raso, barvo kože, jezik, vero, politično ali drugo prepričanje, narodnost ali socialni izvor, pripadnost narodni manjšini, lastnino, rojstvo ali kakšne druge okoliščine.
 
19. člen za zagotovitev spoštovanja določb Konvencije ustanavlja Evropsko sodišče za človekove pravice.
 
Pripadniki manjšine, ki v svoji državi izčrpajo vsa pravna sredstva, lahko v skladu s 35. členom Konvencije neposredno nastopijo pred Evropskim sodiščem za človekove pravice. Pravico imajo tožiti lastno državo, v kolikor je slednja kršila njihove pravice, zapisane v Evropski konvenciji.
 
1. junija 2010 je stopil v veljavo Protokol št. 14 h Konvenciji o varstvu človekovih pravic in temeljnih svoboščin. Le tazagotavlja pravno podlago za pristop Evropske unije (EU) h Konvenciji, k čemur se je slednja zavezala z Lizbonsko pogodbo. Pristop EU h Konvenciji bo še bolj utrdil varstvo človekovih pravic v Evropi, saj je z vstopom v veljavo 14. Protokola prišlo do podreditve pravnega sistema EU neodvisni zunanji kontroli oz. interpretaciji sodne prakse Evropskega sodišča za človekove pravice. Velik pomen reforme pa je tudi v okrepitvi vloge Odbora ministrov SE pri nadzoru izvrševanja sodnih odločb.
 
Dostop do Protokola št. 14 v angleščini:
 
 
2) Evropska listina o regionalnih ali manjšinskih jezikih, (European Charter for Regional or Minority Languages), odprta za podpis 5. novembra 1992, v veljavi od 1. marca 1998.
 
Dostop do celotnega dokumenta v angleščini:
 
Dostop do celotnega dokumenta v slovenščini:
 
Evropska listina o regionalnih ali manjšinskih jezikih je nastala z namenom ohraniti in varovati jezike narodnih manjšin. Je prvi obvezujoč mednarodnopravni dokument, ki se v celoti ukvarja z enim od področij varstva manjšinskih pravic. Evropska listina je izjemnega pomena za romsko skupnost, saj je v njej predvidena zaščita tudi ne-teritorialnih jezikov, med katere sodi romski jezik.
 
Slovenija je podpisala listino 3. julija 1997, ratificirala pa 4. oktobra 2000. Republika Slovenija je ob ratifikaciji Evropske listine o regionalnih ali manjšinskih jezikih obvestila generalnega sekretarja Sveta Evrope, da sta na ozemlju RS regionalna ali manjšinska jezika italijanski in madžarski jezik, ter da se bodo določbe od 1. do 4. odstavka 7. člena nanašale tudi na romski jezik. Sedem let kasneje, 26. aprila 2007, pa je Državni zbor RS sprejel Zakon o spremembi Zakona o ratifikaciji Evropske listine o regionalnih ali manjšinskih jezikih (MELRJ-A), ki v prvem odstavku 4. člena Generalnemu sekretarju Sveta Evrope sporoča, da sta na ozemlju RS regionalna ali manjšinska jezika v smislu te listine italijanski in madžarski jezik in da bo v skladu z drugim odstavkom 2. člena listine uporabljala za ta dva jezika odstavke in pododstavke III. dela listine /iz 8., 9., 10., 11., 12., 13., in 14. člena omenjene listine/''. Z navedeno spremembo RS romski jezik ne obravnava oz. ne ščiti več kot regionalni ali manjšinski jezik v smislu te listine.
 
a) Začetno poročilo Republike Slovenije o uresničevanju Evropske listine o regionalnih ali manjšinskih jezikih (MIN.LANG/PR (2002) 2), 14. marec 2002, (Initial Periodical Report presented to the Secretary General of the Council of Europe in accordance with Article 15 of the Charter: Slovenia).
 
Dostop do celotnega dokumenta v angleščini:
 
b) Evropska listina o regionalnih ali manjšinskih jezikih: Uporaba listine v Sloveniji (ECRML (2004) 3), 9. junij 2004, (European Charter for Regional or Minority languages: Application of the Charter in Slovenia).
 
Dostop do celotnega dokumenta v angleščini:

Dostop do celotnega dokumenta v slovenščini:
 
A Poročilo odbora strokovnjakov o uporabi listine v Sloveniji, 21. november 2003
I. dodatek: Listina o ratifikaciji
II. dodatek: Pripombe Vlade Republike Slovenije
B Priporočilo Odbora ministrov Sveta Evrope o uporabi Evropske listine o regionalnih ali manjšinskih jezikih v Sloveniji, 9. junij 2004
 
c) Priporočilo Odbora ministrov o uporabi Evropske listine o regionalnih ali manjšinskih jezikih v Sloveniji (RecChL(2004)3), 9. junij 2004, (Recommendation of the Committee of Ministers on the application of the European Charter for Regional or Minority Languages by Slovenia).
 
Dostop do celotnega dokumenta v angleščini:

Dostop do celotnega dokumenta v slovenščini:
 
č) II. periodično poročilo Republike Slovenije o uresničevanju Evropske listine o regionalnih ali manjšinskih jezikih (MIN-LANG/PR(2005) 4), 13. junij 2005, (Second Periodical Report presented to the Secretary General of the Council of Europe in accordance with Article 15 of the Charter: Slovenia).
 
Dostop do celotnega dokumenta v angleščini:

Dostop do celotnega dokumenta v slovenščini:
 
d) Evropska listina o regionalnih ali manjšinskih jezikih: Uporaba listine v Sloveniji - Drugi nadzorni krog (ECRML (2007) 4), 20. junij 2007, (European Charter for Regional or Minority languages: Application of the Charter in Slovenia – 2nd monitoring cycle).
 
Dostop do celotnega dokumenta v angleščini:

Dostop do celotnega dokumenta v slovenščini:
 
A. Poročilo odbora strokovnjakov o Listini
I. dodatek: Listina o ratifikaciji
II. dodatek: Pripombe Vlade Republike Slovenije
B. Priporočilo Odbora ministrov Sveta Evrope o uporabi Listine v Sloveniji
 
e) Priporočilo Odbora ministrov o uporabi Evropske listine o regionalnih ali manjšinskih jezikih v Sloveniji (RecChL(2007)5), sprejeto 20. junija 2007, (Recommendation of the Committee of Ministers on the application of the European Charter for Regional or Minority Languages by Slovenia).
 
Dostop do celotnega dokumenta v angleščini:

Dostop do celotnega dokumenta v slovenščini:
 
f) III. periodično poročilo Republike Slovenije o uresničevanju Evropske listine o regionalnih ali manjšinskih jezikih (MIN-LANG/PR (2009) 3), 2. junij 2009, (Third periodical report presented to the Secretary General of the Council of Europe in accordance with Article 15 of the Charter: Slovenia).
 
Dostop do celotnega dokumenta v angleščini:
 
g) Evropska listina o regionalnih ali manjšinskih jezikih: Uporaba listine v Sloveniji: Tretji nadzorni krog (ECRML (2010) 5), 26. maj 2010, (European Charter for Regional or Minority languages: Application of the Charter in Slovenia: 3rd monitoring cycle).
 
Dostop do celotnega dokumenta v angleščini:
 
A. Poročilo Odbora ministrov o Listini
I. dodatek: Listina o ratifikaciji
II. dodatek: Pripombe Vlade Republike Slovenije
B. Priporočila Odbora ministrov Sveta Evrope o uporabi Listine v Sloveniji
 
h) Priporočilo Odbora ministrov o uporabi Evropske konvencije o manjšinskih ali regionalnih jezikih v Sloveniji (RecChL(2010)5), sprejeto 26. maja 2010, (Recommendation of the Committee of Ministers on the application of the European Charter for Regional or Minority Languages by Slovenia).
 
Dostop do celotnega dokumenta v angleščini:
 
 
3) Resolucija 249(1993) o Romih v Evropi: vloga in odgovornost lokalnih oblasti, (Resolution 249(1993) on Gypsies in Europe: the Role and Responsibility of Local Authorities), sprejeta marca 1993 s strani Kongresa lokalnih in regionalnih oblasti Evrope (CLRAE – Congress of Local and Regional Authorities of Europe).
 
Dostop do celotnega dokumenta v angleščini:
 
Dokument med drugim obravnava vlogo in odgovornost organov lokalnih in regionalnih oblasti za pospeševanje integracije Romov v lokalno skupnost. Oblasti poziva k aktivnemu in celostnemu delovanju na področjih: nastanitve, izobraževanja, zdravstvenih storitev, podpiranja razvoja romske identitete in kulture ter spodbujanja Romov k sodelovanju v projektih, ki bi pospešili njihovo integracijo.
 
 
4) Priporočilo 1203 (1993) o Romih v Evropi, (Recommendation 1203 (1993) on Gypsies in Europe), sprejeto 2. februarja 1993 s strani Parlamentarne skupščine Sveta Evrope.
 
Dostop do celotnega dokumenta v angleščini:
 
Priporočilo je eden izmed najpomembnejših dokumentov Sveta Evrope (SE), ki obravnavajo izboljšanje položaja Romov v Evropi. Dokument opozarja na pojave vse pogostejših izbruhov rasnega in družbenega sovraštva ter napetih odnosov med Romi in večinskim prebivalstvom. V 11. točki priporoča prevzem iniciative s predlogi lokalnim in regionalnim organom držav članic SE, za sprejem ukrepov za izboljšanje položaja Romov na področju kulture, izobraževanja, izmenjave informacij, zagotavljanja enakih pravic in izboljšanja situacije Romov v vsakodnevnem življenju. Priporočilo predlaga tudi imenovanje romskega mediatorja, ki bi med drugim izvajal pregled napredka pri implementaciji predlaganih ukrepov Odbora ministrov.
 
 
5) Okvirna konvencija za varstvo narodnih manjšin, (Framework Convention for the Protection of National Minorities), odprta za podpis 1. februarja 1995, v veljavi od 1. februarja 1998.
 
Dostop do celotnega dokumenta v angleščini:
 
Dostop do celotnega dokumenta v slovenščini:
 
Okvirna konvencija je prvi pravno zavezujoč večstranski mednarodnopravni instrument, ki se v celoti ukvarja z varstvom manjšin in je po svoji naravi univerzalen - ni omejen samo na eno ali nekaj držav.
 
Okvirna konvencija je stopila v veljavo 1. februarja 1998. Države podpisnice so se s podpisom te konvencije obvezale, da bodo uresničevale popolno enakopravnost pripadnikov manjšin tako na področju gospodarskega, družbenega, političnega in kot tudi kulturnega življenja. Poleg tega bodo ustvarjale pogoje, ki bodo omogočale manjšinam, da ohranjajo in razvijajo svojo kulturo in identiteto. Države so se tudi obvezale, da bodo pošiljale poročila Svetovalnemu odboru o uresničevanju določb in zavez konvencije.
 
Slovenija je podpisala Okvirno konvencijo 1. februarja 1995, ratificirala pa 25. marca 1998. Vlada Republike Slovenije se je ob ratifikaciji obvezala, da bo v skladu z Ustavo RS in notranjo zakonodajo uporabljala določbe konvencije ne samo za italijansko in madžarsko narodno skupnost, temveč tudi za romsko skupnost, ki živi na področju Republike Slovenije.
 
a) Brošura, ki vsebuje informacije o glavnih določilih Okvirne konvencije in o nadzornem mehanizmu za njeno uresničevanje.
 
 
b) Začetno poročilo Republike Slovenije o izvajanju Okvirne konvencije Sveta Evrope za zaščito narodnih manjšin (ACFC/SR(2000)004), 29. november 2000, (Report Submitted by Republic of Slovenia pursuant to Article 25, Paragraph 1, of the Framework Convention for the Protection of National Minorities).
 
Dostop do celotnega dokumenta v angleščini:
 
c) Mnenje Svetovalnega odbora Sveta Evrope o uresničevanju Okvirne konvencije za zaščito narodnih manjšin s strani RS (ACFC/INF/OP/I(2005)002), sprejeto 12. septembra 2002 (Advisory Committee on the Framework Convention for the Protection of National Minorities Opinion on Slovenia).
 
Dostop do celotnega dokumenta v angleščini:

Dostop do celotnega dokumenta v slovenščini:
č) Pripombe in mnenje Vlade RS h glavnim ugotovitvam in priporočilom prvega mnenja Posvetovalnega odbora (GVT/COM/INF/OP/I(2005)002, 14. marec 2005, (Comments of the Government of Slovenia on the Opinion of the Advisory Committee on the implementation of the Framework Convention for the Protection of National Minorities in Slovenia).
 
Dostop do celotnega dokumenta v angleščini:
 
d) Resolucija Odbora ministrov Sveta Evrope o uresničevanju Okvirne konvencije za zaščito narodnih manjšin s strani RS (ResCMN(2005)6), sprejeto 28. septembra 2005, (Resolution on the implementation of the Framework Convention for the Protection of National Minorities by Slovenia).
 
Dostop do celotnega dokumenta v angleščini:
 
e) Drugo periodično poročilo Republike Slovenije o izvajanju Okvirne konvencije Sveta Evrope za zaščito narodnih manjšin (ACFC/SR/II(2004)008), 6. julij 2004, (Second Report submitted by Slovenia Pursuant to Article 25, Paragraph 1 of the Framework Convention for the Protection of National Minorities).
 
Dostop do celotnega dokumenta v angleščini:

Dostop do celotnega dokumenta v slovenščini:
 
f) Drugo mnenje Svetovalnega odbora Sveta Evrope o uresničevanju Okvirne konvencije za zaščito narodnih manjšin s strani RS (ACFC/INF/OP/II(2005)005), sprejeto 26. maja 2005, (Advisory Committee on the Framework Convention for the Protection of National Minorities: Second Opinion on Slovenia).
 
Dostop do celotnega dokumenta v angleščini:

Dostop do celotnega dokumenta v slovenščini:
 
g) Pripombe in mnenje Vlade RS h glavnim ugotovitvam in priporočilom drugega mnenja Posvetovalnega odbora (GVT/COM/INF/OP/II(2005)005), 1. december 2005, (Comments of the Government of Slovenia on the Second Opinion of the Advisory Committee on the implementation of the Framework Convention for the Protection of National Minorities in Slovenia).
 
Dostop do celotnega dokumenta v angleščini:

Dostop do celotnega dokumenta v slovenščini:
 
h) Resolucija Odbora ministrov Sveta Evrope o uresničevanju Okvirne konvencije za zaščito narodnih manjšin s strani RS (ResCMN(2006)6), sprejeto 14. junija 2006, (Resolution on the implementation of the Framework Convention for the Protection of National Minorities by Slovenia).
 
Dostop do celotnega dokumenta v angleščini:
 
6) Priporočilo 11(1995) Do strpne Evrope: Prispevek Romov (Ciganov), (Recommendation 11 (1995) on ''Towards a Tolerant Europe: the contribution of Roma (Gypsies)''), sprejeto 31. maja 1995, s strani Kongresa lokalnih in regionalnih oblasti Evrope.
 
Dostop do celotnega dokumenta v angleščini:
 
Kongres lokalnih in regionalnih oblasti Evrope Odboru ministrov med drugim v 6. točki predlaga: imenovanje evropskega romskega mediatorja ali vzpostavitev majhne ad hoc skupine strokovnjakov za kontakt med Romi in SE in še vzpostavitev majhne skupine odgovorne za zadeve Romov v okviru Sekretariata SE, ki bi delovala kot posrednik med CPRSI (Kontaktno točko za vprašanja Romov in Sintov - OVSE), Kongresom SE in nevladnimi organizacijami.
Odbor ministrov SE je kot odgovor na to priporočilo, jeseni 1995, ustanovil Skupino strokovnjakov o Romih, Ciganih in Popotnikih (MG-S-ROM), katere naloga je od 1.1.2009 do 31.12.2010:
i. preučevanje, analiza in ocena izvajanja nacionalnih politik oz. akcijskih planov in praks držav članic SE ter delovanje kot forum za izmenjavo informacij, dobrih praks in izkušenj;
ii. priprava smernic za razvoj oz. izvajanje politik, ki spodbujajo udejanjanje pravic Romov in popotnikov, z ozirom na ugotovitve nadzornih mehanizmov ustreznih pravnih inštrumentov SE;
iii. spremljanje položaja Romov in popotnikov v državah članicah v skladu ustreznimi pravnimi instrumenti SE.
(Vir: Nove pristojnosti Skupine strokovnjakov o Romih, Ciganih in Popotnikih (MG-S-ROM (2008) 2), sprejeto 9. julija 2008, (New terms of reference adopted by the Ministers' Deputies at their 1032nd meeting in Strasbourg on 9 July 2008). Dostopno prek: http://www.coe.int/t/dg3/romatravellers/Source/documents/mgsrom/MG-S-ROM ToR 2009-2010 EN.pdf)
 
 
7) Priporočilo ECRI številka 3: Boj proti rasizmu in netoleranci do Romov, (ECRI general policy recommendation No. 3: Combating racism and intolerance against Roma/Gypsies), sprejeto 6. marca 1998, s strani Evropske komisije za boj proti rasizmu in nestrpnosti (ECRI – European Commission against Racism and Intolerance).
 
Dostop do celotnega dokumenta v angleščini:
 
Dokument priporoča sprejetje:
- ustrezne zakonodaje, posebnih določb v civilnem pravu za boj proti diskriminaciji Romov, zlasti na področju zaposlovanja, nastanitve in izobraževanja;
- razviti ustrezne ukrepe za razvoj dialoga med romskimi skupnostmi, policijo in lokalnimi oblastmi;
- spodbuditi zavedanje medijev o odgovornosti vplivanja na javno mnenje o Romih;
- spodbuditi sodelovanje romske skupnosti pri odločanju z lokalnimi, regionalnimi in nacionalnimi oblastmi;
- posvetiti posebno pozornost preprečevanju dvojne diskriminacije romskih žensk;
- spodbuditi delovanje nevladnih organizacij in romskih organizacij v boju proti diskriminaciji Romov in v spodbujanju njihove integracije.
 
 
8) Priporočilo Odbora ministrov številka (2000) 4 o izobraževanju otrok Romov/Ciganov v Evropi, (Recommendation No R (2000) 4 of the Committee of Ministers to member states on the education of Roma/Gypsies children in Europe), sprejeto 3. februarja 2000 s strani Odbora ministrov Sveta Evrope.
 
Dostop do celotnega dokumenta v angleščini:
 
Dokument poudarja potrebo po predšolskem izobraževanju romskih otrok, zagotovitvi boljše komunikacije z romskimi starši, poudarek pa nameni tudi vključitvi materiala za krepitev romske identitete: romsko zgodovino, kulturo in romski jezik; v učno vsebino.
 
 
9) Priporočilo Odbora ministrov številka (2001) 17 o izboljšanju ekonomskega in zaposlitvenega položaja Romov/Ciganov in potujočih skupin v Evropi, (Recommendation (2001) 17 on improving the economic and employment situation of Roma/Gypsies and Travellers in Europe), sprejeto 27. novembra 2001, s strani Odbora ministrov Sveta Evrope.
 
Dostop do celotnega dokumenta v angleščini:
 
Dokument v Dodatku k priporočilu navaja smernice na področju zaposlovanja Romov s poudarkom na upoštevanju načela nediskriminacije pri zaposlovanju, omogočanju dostopa do trga dela Romom, kjer je poudarek dan tudi zaposlovanju Rominj in programom usposabljanja Romov s ciljem povečanja njihovih možnosti za zaposlitev. Omenjena je tudi vloga mednarodnih organizacij, in sicer v smislu sodelovanja ter financiranja pri programih oz. projektih na lokalni, regionalni in nacionalni ravni, za spodbujanje ekonomske integracije Romov.
 
 
10) Priporočilo številka 1557 (2002) o pravnem položaju Romov v Evropi, (Recommendation 1557 (2002) The legal situation of Roma in Europe), sprejeto 25. aprila 2002, s strani Parlamentarne skupščine Sveta Evrope.
 
Dostop do celotnega dokumenta v angleščini:
 
Poročilo izpostavlja vprašanje položaja Romov v Evropi kot skupine in pravno varstvo manjšinskih pravic. Po mnenju Parlamentarne skupščine morajo države Romom poleg vseh individualnih pravic zagotoviti tudi kolektivne pravice kot skupinam: narodnim ali etničnim manjšinam. Med drugim Parlamentarna skupščina Odbor ministrov pozove k podprtju iniciative o vzpostavitvi Evropskega romskega posvetovalnega foruma (European Roma and Travellers Forum: ERTF) kot svetovalnega telesa Odboru ministrov SE, Parlamentarni skupščini SE in institucijam Evropske Unije; ter k podprtju vzpostavitve institucije Varuha človekovih pravic.
 
 
11) Priporočilo številka (2004)14 o gibanju in taborjenju potujočih ljudstev v Evropi, (Recommendation Rec(2004)14 of the Committee of Ministers to member states on the movement and encampment of Travellers in Europe), sprejeto 1. decembra 2004, s strani Odbora ministrov SE.
 
Dostop do celotnega dokumenta v angleščini:
 
Poročilo pogodbenicam v odnosu do potujočih ljudstev predlaga:
- z zakonodajo zagotoviti enake pravice do lastništva in socialnih ugodnosti kot stalno naseljenemu prebivalstvu in določitev ter ureditev prostorov za začasno bivanje z ustrezno infrastrukturo;
- zagotoviti dostop do socialnih, kulturnih in ekonomskih dobrin;
- spodbujati kampanje za obveščanje potujočih ljudstev o njihovih pravicah in dolžnostih ter v sodelovanju s slednjimi, spodbujati širitev informacij o posebnostih njihove kulture pri ne-romskem prebivalstvu, z namenom odpraviti predsodke in stereotipe.
 
 
12) Priporočilo Odbora ministrov številka (2005)4 o izboljšanju pogojev nastanitve Romov in potujočih ljudstev v Evropi, (Recommendation Rec(2005)4 of the Committee of Ministers to member states on improving the housing conditions of Roma and Travellers in Europe), sprejeto 23. februarja 2005.
 
Dostop do celotnega dokumenta v angleščini:
 
Priporočilo državam članicam predlaga vzpostavitev pogojev za zagotovitev integrirane in primerne bivalne politike do Romov, s hkratnim spoštovanjem nediskriminacije in upoštevanjem svobode do izbire načina življenja, tudi nomadskega.
 
 
13) Priporočilo Odbora ministrov številka (2006)10 o boljšem dostopu do zdravstvenega varstva Romov in potujočih ljudstev v Evropi, (Recommendation Rec(2006)10 of the Committee of Ministers to member states on better access to health care for Roma and Travellers in Europe), sprejeto 12. julija 2006.
 
Dostop do celotnega dokumenta v angleščini:
 
Priporočilo poziva države članice: k razvoju povezanih, enotnih in ustreznih politik ter strategij za varovanje zdravja Romov, potujočih ljudstev in zlasti žensk ter otrok; k zakonodajni prepovedi diskriminacije Romov in zagotovitvi enakosti pri koriščenju zdravstvenih uslug; k spoštovanju kulturnih tradicij s strani zdravstvenega osebja in ustreznim usposabljanjem slednjega; in k sodelovanju z romskimi skupnosti pri pripravi strategij za izboljšanje zdravstvenega stanja v skupnosti. Z namenom preprečiti diskriminacijo Romov v zdravstvu in izboljšati njihovo zdravstveno stanje, predlagajo vzpostavitev mehanizmov za uresničevanje in nadzor v priporočilu danih predlogov na lokalni ravni in nadzor izvajanja tega na državni ravni.
 
 
14) Priporočilo Odbora ministrov CM/Rec(2009)4 o izobraževanju Romov in potujočih ljudstev v Evropi, (Recommendation CM/Rec(2009)4 of the Committee of Ministers to member states on the education of Roma and travellers in Europe), sprejeto 17. junija 2009.
 
Dostop do celotnega dokumenta v angleščini:
 
Priporočilo državam članicam predlaga sprejetje ukrepov oz. politik v trenutnih in prihodnjih reformah izobraževalnega sistema, ki bodo usmerjene k odpravi obstoječih ovir in zagotovitvi nediskriminatornega dostopa otrok Romov in potujočih ljudstev do kakovostnega izobraževanja. V sklop česar sodi med drugim tudi vključitev romske kulture, zgodovine in jezika v učni program, spodbujanje nadaljevanja osnovnošolskega izobraževanja na srednjih šolah in univerzah ter k pridobitvi poklicnega usposabljanja, vključitev staršev otrok v spodbujanje pridobivanja izobrazbe, v ta namen ustrezno usposabljanju in medsebojni podpori učiteljev in romskih mediatorjev oz. pomočnikov ter izobraževanje proti diskriminaciji in rasizmu. S tem namenom poziva lokalne in regionalne oblasti, da zagotovijo sprejem otrok Romov in potujočih ljudstev v šole. Poudarek pa je dan tudi nadzoru in oceni izvajanja določil Priporočila ter obveščanju Odbora za nadzor nad izobraževanjem o sprejetih politikah in doseženem napredku.
 
Aktualne novice
Delavnica: Dekada romskega svetnika
Inštitut za narodnostna vprašanja pripravlja v petek, 7. 11. 2014, ob 9. uri v dvorani Državnega sveta, zaključno delavnico z naslovom Dekada romskega svetnika. Osrednji govorec bo dr. Milan Brglez, predsednik Državnega zbora Republike Slovenije.
več...
Rezultati lokalnih volitev 2014
Na portalu Lokalne volitve 2014 lahko spremljate rezultate lokalnih volitev .
več...
4. Mednarodna konferenca Romano Kher
V četrtek, 25. septembra 2014 bo organizirana  4. Mednarodna konferenca Romano Kher. Konferenca bo potekala  v hotelu Diana (Murska Sobota), z začetkom ob 9. uri.   
več...