Organizacija združenih narodov

 
 
 
 
 
Organizacija združenih narodov – OZN, (United Nations Organization – UNO)
 
1) Mednarodna konvencija o odpravi vseh oblik rasne diskriminacije, (International Convention on the Elimination of All Forms of Racial Discrimination), odprta za podpis 21. decembra 1965, v veljavi od 4. januarja 1969.
 
Dostop do celotnega dokumenta v angleščini:
 
Nekateri pomembni členi:
 
4. točka 1. člena: določa, da vsem ljudem, ne glede na etnično poreklo, pripadajo svoboščine, zajete v Splošni deklaraciji človekovih pravic.
 
2. člen: določa, da morajo države izvajati politiko za odpravo vseh oblik rasne diskriminacije.
 
4. člen pogodbenice obvezuje, da razglasijo vsako razširjanje idej o večvrednosti večinske populacije na račun posameznikov ali skupin, ki pripadajo rasnim, etničnim ali verskim manjšinam, za kaznivo dejanje.
 
5. člen države zavezuje k prepovedi in odpravi rasne diskriminacije ne glede na raso, barvo kože, narodno ali etnično poreklo; pravico do enakosti pred zakoni, med drugim tudi (točka c:) ko gre za uživanje političnih pravic in (točka d:) drugih državljanskih pravic: zlasti (točka d (vii):) pravice do svobodne misli, vesti in veroizpovedi, (točka d (viii):) svobode mišljenja in izražanja, (točka d (ix):) pravice do svobode zbiranja in združevanja; (točka e) ter ko gre za uživanje gospodarskih, socialnih in kulturnih pravic.
 
7. člen podpisnice obvezuje k ukrepom, s pomočjo katerih bodo zagotovili ustrezno izobraževanje in informiranje prebivalcev o zli naravi predsodkov in rasne diskriminacije.
 
8. in 9. člen določata: ustanovitev Odbora za odpravo rasne diskriminacije (CERD - Committee on the Elimination of Racial Discrimination), ki je ključni mehanizem za nadzor nad izvajanjem določb Konvencije, s strani podpisnic, o izpolnjevanju katerih le te poročajo v periodičnih poročilih.
 
 
2) Konvencija o preprečevanju in kaznovanju zločina genocida, (Convention on the Prevention and Punishment of the Crime of Genocide), odprta za podpis od 9. decembra 1948, v veljavi od 12. januarja 1951.
 
Dostop do celotnega dokumenta v angleščini:
 
Nekateri pomembni členi:
 
2. člen: prepoveduje ubijanje in povzročanje škode (tako fizične kot psihične) pripadnikom narodnih, etničnih, rasnih in verskih skupin.
 
 
3) Mednarodna konvencija OZN o otrokovih pravicah, (Convention on the Rights of the Child), odprta za podpis 20. novembra 1989, v veljavi od 2. septembra 1990.
 
Dostop do celotnega dokumenta v angleščini:
 
Dostop do celotnega dokumenta v slovenščini:
 
Nekateri pomembni členi:
 
30. člen: V tistih državah, v katerih živijo etnične, verske ali jezikovne manjšine ali osebe staroselskega porekla, otroku, ki pripada taki manjšini ali ki je staroselec, ne sme biti vzeta pravica, da skupaj z drugimi člani svoje skupine uživa svojo lastno kulturo, izpoveduje in izraža svojo lastno vero in da uporablja svoj lastni jezik.
 
 
4) Mednarodni pakt o ekonomskih, socialnih in kulturnih pravicah, (International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights), odprto za podpis 16. decembra 1966, v veljavi od 3. januarja 1976.
 
Dostop do celotnega dokumenta v angleščini:
 
Dostop do celotnega dokumenta v slovenščini:
 
Nekateri pomembni členi:
 
1. točka 13. člena: Države pogodbenice tega Pakta priznavajo vsakomur pravico do izobraževanja. Strinjajo se, da mora imeti izobraževanje za cilj poln razvoj človekove osebnosti in dostojanstva in da mora krepiti spoštovanje človekovih pravic in temeljnih svoboščin. Poleg tega so si edine v tem, da mora izobraževanje vsakomur omogočiti koristno vlogo v svobodni družbi, pospeševati razumevanje, strpnost in prijateljstvo med vsemi narodi in vsemi rasnimi, etničnimi ali verskimi skupinami in spodbujati razvoj dejavnosti Združenih narodov za ohranitev miru.
 
 
5) Mednarodni pakt o državljanskih in političnih pravicah – MPDPP, (International pact on Civil and Political Rights), odprt za podpis 16. decembra 1966, v veljavi od 23. marca 1976.
 
Dostop do celotnega dokumenta v angleščini:
 
Dostop do celotnega dokumenta v slovenščini:
 
Nekateri pomembni členi:
 
27. člen: V tistih državah, v katerih živijo etnične, verske ali jezikovne manjšine, osebam, ki pripadajo takim manjšinam, ne bo odvzeta pravica, da skupaj z drugimi člani svoje skupine uživajo svojo lastno kulturo, izpovedujejo in prakticirajo svojo vero ali uporabljajo svoj lasten jezik.
 
 
6) Deklaracija o pravicah oseb, ki pripadajo narodnim ali etničnim, verskim ali jezikovnim manjšinam, (UN declaration on the rights of persons belonging to national or ethnic religious and linguistic minorities), sprejeta 18. decembra 1992.
 
Dostop do celotnega dokumenta v angleščini:
 
Deklaracija ima 9 členov, s katerimi pogodbenice zavezuje, da varujejo obstoj in identiteto manjšin (posameznih pripadnikov manjšin oziroma celotne manjšine), spodbujajo razmere za obstoj njihove identitete ter sprejemajo ustrezno zakonodajo in druge ukrepe v ta namen.
 
 
7) CERD Splošno priporočilo XXVII: Diskriminacija Romov, (General Recommendation No. 27: Discrimination against Roma), sprejeto 16. avgusta 2000 s strani Odbora združenih narodov za odpravo rasne diskriminacije (CERD.)
 
Dostop do celotnega dokumenta v angleščini:
 
Dokument, podpisnicam Mednarodne konvencije o odpravi vseh oblik rasne diskriminacije, priporoča sprejetje ustreznih proti-diskriminacijskih ukrepov za izboljšanje situacije Romov na različnih področjih: na področju zaščite pred rasnim nasiljem, izobraževanja, socialne in ekonomske integracije, medijev in pri sodelovanju Romov v javnem življenju.
 
 
8) CESCR Splošni komentar št. 14 (2000): Pravica do najvišjega dosegljivega zdravstvenega standarda (člen 12), (General Comment No. 14 (2000) of the Committee on Economic, Social and Cultural Rights on the right to the highest attainable standard of health (article 12)), sprejeto 11. avgusta 2000 s strani Odbora za ekonomske, socialne in kulturne pravice (CESCR).
 
Dostop do celotnega dokumenta v angleščini:
 
Komentar izraža pomen varnega fizičnega dostopa do zdravstvenih ustanov, dobrin in storitev vsem slojem prebivalstva, zlasti ranljivim in marginaliziranim skupinam, etničnim manjšinam. Poleg tega določa, da morajo biti vse zdravstvene ustanove, dobrine in storitve kulturno ustrezne in spoštljive do drugačnosti kultur manjšin. Točka 34 določa, da so podpisnice Mednarodnega pakta o ekonomskih, socialnih in kulturnih pravicah dolžne spoštovati pravico do zdravja z med drugim, preprečevanjem zavrnitve oz. omejevanja enakega dostopa vseh oseb, tudi manjšin, do preventivnih, zdravilnih in blažilnih zdravstvenih storitev.
 
 
Aktualne novice
Delavnica: Dekada romskega svetnika
Inštitut za narodnostna vprašanja pripravlja v petek, 7. 11. 2014, ob 9. uri v dvorani Državnega sveta, zaključno delavnico z naslovom Dekada romskega svetnika. Osrednji govorec bo dr. Milan Brglez, predsednik Državnega zbora Republike Slovenije.
več...
Rezultati lokalnih volitev 2014
Na portalu Lokalne volitve 2014 lahko spremljate rezultate lokalnih volitev .
več...
4. Mednarodna konferenca Romano Kher
V četrtek, 25. septembra 2014 bo organizirana  4. Mednarodna konferenca Romano Kher. Konferenca bo potekala  v hotelu Diana (Murska Sobota), z začetkom ob 9. uri.   
več...